Giới thiệu chung

 

I. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG
   Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Phước (dưới đây gọi tắt là Sở) là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Sở chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Giao thông vận tải.Sở có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được dự toán kinh phí để hoạt động và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo quy định.
   Sở có chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giao thông vận tải, bao gồm: Đường bộ, đường thuỷ nội địa, vận tải và an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. 

II. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN
1. Trình UBND tỉnh:
a) Dự thảo các quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh về  giao thông vận tải;
b) Dự thảo quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm, hàng năm, chương trình, dự án về giao thông vận tải; các biện pháp tổ chức thực hiện cải cách hành chính về giao thông vận tải thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở;
c) Các dự án đầu tư về giao thông vận tải thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh;
d) Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật quy định về tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Sở; tham gia với các cơ quan có liên quan xây dựng dự thảo quy định về tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó phòng chuyên môn có chức năng quản lý nhà nước về giao thông vận tải thuộc UBND huyện, thị xã (dưới đay gọi tắt là UBND cấp huyện).
2. Trình Chủ tịch UBND tỉnh:
a) Dự thảo các văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch UBND tỉnh về giao thông vận tải;
b) Dự thảo quyết định thành lập, sáp nhập, giải thể, tổ chức lại các đơn vị thuộc Sở theo quy định của pháp luật; phối hợp với Sở Nội vụ trình Chủ tịch UBND tỉnh dự thảo quyết định xếp hạng các đơn vị sự nghiệp, dịch vụ công lập do Sở quản lý theo hướng dẫn của Bộ Giao thông vận tải và Bộ Nội vụ.
3. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và định mức kinh tế, kỹ thuật trong lĩnh vực giao thông vận tải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành hoặc phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh.
4. Về kết cấu hạ tầng giao thông:
a) Tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan quyết định đầu tư, chủ đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo phân cấp của tỉnh;
b) Tổ chức quản lý, bảo trì, bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật mạng lưới công trình giao thông đường bộ, đường thuỷ nội địa địa phương đang khai thác thuộc trách nhiệm của tỉnh quản lý hoặc được uỷ thác quản lý;
c) Thực hiện các biện pháp bảo vệ hành lang an toàn giao thông và công trình giao thông trên địa bàn theo quy định của pháp luật, hướng dẫn của Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành;
d) Công bố theo thẩm quyền việc đóng, mở tuyến đường thuỷ nội địa địa phương và đóng, mở các cảng, bến thuỷ nội địa trên tuyến đường thuỷ nội địa địa phương, tuyến chuyên dùng nối với tuyến đường thuỷ nội địa địa phương theo quy định của pháp luật; tổ chức cấp giấy phép hoạt động bến khách ngang sông;
đ) Tham mưu, giúp UBND tỉnh quyết định phân loại, điều chỉnh hệ thống đường tỉnh, các đường khác theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND tỉnh;
e) Thiết lập và quản lý hệ thống báo hiệu đường bộ, đường thuỷ nội địa địa phương trong phạm vi quản lý;
g) Có ý kiến đối với các dự án xây dựng công trình trên đường thuỷ nội địa địa phương và tuyến chuyên dùng nối với tuyến đường thuỷ nội địa địa phương theo quy định; cấp phép thi công trên các tuyến đường bộ đang khai thác do địa phương quản lý hoặc Trung ương uỷ thác quản lý;
h) Tổ chức thực thi các nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước tại bến xe ô tô, bãi đỗ xe, trạm dừng nghỉ và cảng, bến thuỷ nội địa trên các tuyến đường bộ, đường thuỷ nội địa do địa phương quản lý;
5. Về phương tiện và người điều khiển phương tiện giao thông, phương tiện, thiết bị xếp dỡ, thi công chuyên dùng trong giao thông vận tải (trừ phương tiện phục vụ vào mục đích quốc phòng, an ninh và tàu cá) và trang bị, thiết bị kỹ thuật chuyên dùng ngành giao thông vận tải:
a) Tổ chức thực hiện việc đăng ký phương tiện giao thông đường thuỷ nội địa; đăng ký cấp biển số cho xe máy chuyên dùng của tổ chức, cá nhân ở địa phương theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ Giao thông vận tải;
b) Tổ chức thực hiện việc kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với phương tiện giao thông đường bộ, đường thuỷ nội địa theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ Giao thông vận tải;
c) Thẩm định thiết kế kỹ thuật trong sửa chữa, hoán cải phương tiện giao thông, phương tiện, thiết bị xếp dỡ, thi công chuyên dùng trong giao thông vận tải đường bộ, đường thuỷ nội địa theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ Giao thông vận tải;
d) Tổ chức việc đào tạo, sát hạch, cấp, đổi, thu hồi giấy phép, bằng, chứng chỉ chuyên môn, giấy chứng nhận học tập pháp luật cho người điều khiển phương tiện giao thông, người vận hành phương tiện, thiết bị chuyên dùng trong giao thông vận tải; cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe của các cơ sở đào tạo lái xe trên địa bàn tỉnh; cấp hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp, thu hồi giấy phép và quản lý việc đào tạo lái xe đối với các cơ sở đào tạo lái xe trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ Giao thông vận tải; cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh dịch vụ thiết kế phương tiện giao thông đường bộ và phương tiện thuỷ nội địa cho các cá nhân tại địa phương.
6. Về vận tải:
a) Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện các chính sách phát triển vận tải hành khách công cộng theo quy định của UBND tỉnh;
b) Tổ chức thực hiện việc quản lý vận tải hành khách bằng ô tô theo tuyến cố định, hợp đồng, vận tải khách du lịch và vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt theo quy định của pháp luật; cấp phép vận tải quốc tế, cấp phép lưu hành đặc biệt cho phương tiện giao thông cơ giới đường bộ theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ Giao thông vận tải;
c) Hướng dẫn, kiểm tra xây dựng bến xe trên địa bàn tỉnh theo quy hoạch được phê duyệt; quản lý các tuyến vận tải hành khách; việc tổ chức quản lý dịch vụ vận tải hành khách trên địa bàn tỉnh;
d) Công bố hoạt động, theo dõi giám sát hoạt động thử nghiệm tàu khách nhanh và công bố, đăng ký tuyến vận tải hành khách hoạt động trên đường thuỷ nội địa địa phương.
7. Về an toàn giao thông:
a) Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện công tác tìm kiếm cứu nạn đường bộ, đường sắt, đường thuỷ nội địa, hàng hải và hàng không xảy ra trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật và phân công của UBND tỉnh; phối hợp xử lý tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh khi có yêu cầu;
b) Tổ chức thực hiện các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tai nạn giao thông, ngăn chặn và xử lý các hành vi xâm phạm công trình giao thông, lấn chiếm hành lang an toàn giao thông;
c) Là cơ quan thường trực hoặc là thành viên của Ban An toàn giao thông tỉnh theo phân công của UBND tỉnh;
d) Thẩm định an toàn giao thông trên các tuyến đường tỉnh; các vị trí đầu nối giữa đường huyện, đường xã với đường tỉnh; các điểm đầu nối của các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ dọc hai bên đường tỉnh.
8. Tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trong giao thông vận tải thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở theo quy định của pháp luật.
9. Giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn, kiểm tra hoạt động đối với các hội và tổ chức phi Chính phủ trong lĩnh vực giao thông vận tải ở tỉnh theo quy định của pháp luật.
10. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về giao thông vận tải đối với cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện.
11. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc quyền quản lý của Sở theo phân cấp của UBND tỉnh và quy định của pháp luật.
12. Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giao thông vận tải theo quy định của pháp luật và phân công hoặc uỷ quyền của UBND tỉnh; chủ trì hoặc tham gia thẩm định, đánh giá và tổ chức thực hiện các đề tài nghiên cứu, đề án, dự án ứng dụng tiến bộ công nghệ có liên quan đến giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh.
13. Thanh tra, kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về giao thông vận tải đường bộ, đường thuỷ nội địa và bảo vệ công trình giao thông, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh; giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật và phân công của UBND tỉnh.
14. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng, Thanh tra, các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và các đơn vị thuộc Sở; quản lý biên chế, thực hiện chế độ tiền lương và các chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở theo phân cấp của UBND tỉnh và quy định của pháp luật.
15. Quản lý tài chính, tài sản được giao theo phân cấp của UBND tỉnh và quy định của pháp luật.
16. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của UBND tỉnh và Bộ Giao thông vận tải, Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia.
17. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao hoặc theo quy định của pháp luật. 

III. Tổ chức bộ máy của Sở
1. Lãnh đạo Sở.
Sở Giao thông vận tải do Giám đốc Sở điều hành và có không quá 03 Phó Giám đốc Sở giúp việc Giám đốc Sở. Các chức vụ này do Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm theo các tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành và theo các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác quản lý cán bộ. Việc miễn nhiệm, cách chức, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện các chế độ, chính sách đối với Giám đốc, Phó Giám đốc thực hiện theo quy định của pháp luật.
2. Các tổ chức giúp việc Giám đốc Sở, gồm:
a) Văn phòng Sở;
b) Phòng Kế hoạch-Tài chính;
c) Các phòng, ban chuyên môn, nghiệp vụ:
- Phòng Quản lý giao thông.
- Phòng Quản lý vận tải.
- Phòng Quản lý phương tiện người lái.
- Phòng Pháp chế
Văn phòng có Chánh Văn phòng và có từ 01 đến 02 Phó Chánh Văn phòng, mỗi phòng chuyên môn có Trưởng phòng và có từ 01 đến 02 Phó Trưởng phòng. Chức vụ Chánh Văn phòng, Trưởng phòng do Giám đốc Sở bổ nhiệm, miễn nhiệm sau khi có văn bản thoả thuận của Giám đốc Sở Nội vụ, chức vụ Phó Chánh Văn phòng, Phó Trưởng phòng do Giám đốc Sở bổ nhiệm .
Nhiệm vụ cụ thể của mỗi phòng và tương đương do Giám đốc Sở quy định.
d) Thanh tra Giao thông vận tải: được UBND tỉnh quyết định thành lập riêng và tổ chức, hoạt động theo điều 2, Quyết định số 43/2005/QĐ-UB ngày 07/4/2005 của UBND tỉnh về việc thành lập Thanh tra Giao thông vận tải và Quyết định số 46/2005/QĐ-UB ngày 27/4/2005 của UBND tỉnh về việc sửa đổi Điều 4, Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra Giao thông vận tải tỉnh Bình Phước.
3. Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc:
a) Khu Quản lý và Bảo trì đường bộ tỉnh.
b) Ban Quản lý Dự án ngành GTVT
c) Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 93.01S.
Tùy theo đặc điểm tình hình và yêu cầu nhiệm vụ ở mỗi giai đoạn phát triển của tỉnh, Giám đốc Sở đề nghị UBND tỉnh quyết định điều chỉnh cơ cấu tổ chức của Sở hoặc thành lập các tổ chức sự nghiệp trực thuộc Sở theo quy định của pháp luật.
4. Về biên chế:
a) Biên chế hành chính của Sở do UBND tỉnh giao hàng năm trong tổng biên chế hành chính của tỉnh được Trung ương giao;
b) Biên chế sự nghiệp của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở do UBND tỉnh giao theo định mức biên chế và theo quy định của pháp luật.
5. Giám đốc Sở bố trí, sử dụng công chức, viên chức của Sở phải phù hợp với chức danh, tiêu chuẩn ngạch công chức, viên chức nhà nước theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.
 
 
IV. Thông tin liên hệ  
Họ và tên: Nguyễn Quốc Hiệp

Chức vụ:  Giám đốc Sở

Điện thoại: 0913.950.999

Email:nguyenquochiepsgtvt@gmail.com
  Họ và tên: Nguyễn Văn Ngọc

Chức vụ:  Phó Giám đốc Sở

Điện thoại: 0918923939

Email:nguyenvanngoc.sgtvt@binhphuoc.gov.vn

 
Họ và tên: Nguyễn Anh Tuấn

Chức vụ: Phó Giám đốc Sở

Điện thoại: 0913.819.199

Email: nguyenanhtuansgtvt@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Hữu Hồng

Chức vụ: Chánh Văn phòng Sở

Điện thoại: 0918242050

Email: hongvtbinhphuoc@yahoo.com.vn
Phòng Quản lý chất lượng công trình Giao thông
Họ và tên: Phan Minh Tuấn

Chức vụ: Trưởng Phòng

Điện thoại: 0913115472

Email: phanminhtuangt@yahoo.com
Họ và tên: Bùi Ngọc Tiếp
Chức vụ: P.Trưởng phòng
Điện thoại: 06513.879.297
Email: quanlygiaothongsgtvt@gmail.com
 
Trạm kiểm tra trọng tải xe lưu động
Họ và tên: Trần Văn Hùng
Chức vụ: Trạm trưởng
Điện thoại: 098.603.4444
Email: tranvanhungsgtvt@gmail.com
Phòng quản lý kết cấu hạ tầng giao thông
Họ và tên: Trần Hùng Việt

Chức vụ: Trưởng phòng

Điện thoại: 0913.937.323

Email: kehoachtaichinhsgtvt@gmail.com
Phòng kế hoạch tài chính

Họ và tên: Đàm Duy Thăng

Chức vụ: Trưởng phòng

Điện thoại: 06513.879.297 

Email: Damduythang.sgtvt@binhphuoc.gov.vn
  Họ và tên: Dương Văn Hiếu

Chức vụ: Phó trưởng phòng
 
Điện thoại: 0913445369

Email: duongvanhieusgtvt@gmail.com
Phòng Pháp chế - An toàn
Họ và tên: Phạm Hữu Độ

Chức vụ: Trưởng phòng

Điện thoại: 0913.860.154

Email: huudott@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Minh Trung

Chức vụ: Phó trưởng phòng

Điện thoại: 0983.937.121

Email: minhtrung.chonthanh@yahoo.com
Văn phòng Qũy bảo trì đường bộ
  Họ và tên: Nguyễn Thị Lành

Chức vụ: Chánh Văn phòng Qũy
Phòng Quản lý vận tải – Phương tiện và Người lái
Họ và tên: Văn Thành Lâm

Chức vụ: Trưởng phòng

Điện thoại: 0919.120.714

Email: phuongtiennguoilaisgtvt@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Văn Nhất
Chức vụ: Phó trưởng phòng
Điện thoại: 0913.992.849
Email: phuongtiennguoilaisgtvt@gmail.com
Ban Quản lý dự án Ngành GTVT
Họ và tên: Đinh Tiến Hải

Chức vụ: Giám đốc Ban

Điện thoại: 0918.090.400

Email: tienhaiqlgt@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Xuân Tú

Chức vụ: P.Giám đốc Ban

Điện thoại: 0903.040.002

Email: xuantugtvtbp@yahoo.com.vn
Thanh tra Sở GTVT
Họ và tên: Phan Thị Thanh Mười 

Chức vụ: P.ChánhTT

Điện thoại:  0918.445.550

Email: phanthithanhmuoi@gmail.com
Họ và tên: Trần Phú Tín

Chức vụ: P.ChánhTT

Điện thoại: 0913.642.659

Email: tranphutinsgtvt@gmail.com
Trung tâm Đăng kiểm 93.01S
Họ và tên: Đinh Tiến Khương

Chức vụ: Giám đốc

Điện thoại: 0907.990.462

Email: trungtamdangkiemsgtvt@gmail.com
Khu Quản lý bảo trì đường bộ
   
  Họ và tên: Hoàng Mạnh

Chức vụ: P.Giám đốc

Điện thoại: 06513.500.855

Email: hoangmanhsgtvt@gmail.com

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây